ALLMÄNNA VILLKOR

Gäller från och med 1 februari 2018

Dessa villkor avser Prestawebs tjänster. Prestaweb är en enskild firma med organisationsnummer ******-****. Villkoren reglerar avtalsförhållandet mellan Prestaweb och nedan kallat leverantören, och beställaren nedan benämnd kunden.

ALLMÄNT OM AVTALET

Genom att göra en skriftlig eller elektronisk beställning förvärvar kunden rätt att utnyttja e-handels-lösningen. Med skriftlig beställning menas en signerad offert eller ett signerat avtal. Med elektronisk beställning menas en beställning som gjorts via internet, där kunden aktivt markerat att samtliga villkor godkänts. Genom sin beställning tillträder kunden föreliggande allmänna villkor.

Är kund omyndig erfordras för avtalsbindning att vårdnadshavare godkänner avtalet.

TJÄNSTEBESKRIVNING

Leverantören tillhandahåller tjänster och mjukvara för internetbaserade butiker , så kallad e-handels-applikation, och upplåter för kunden genom detta avtal möjlighet att på nedan angivna villkor utnyttja tjänsten för att tillhandahålla egna varor och tjänster på Internet genom s.k. e-butik.

KONSUMENTS ÅNGERRÄTT

Kund som är konsument äger möjlighet att med hänvisning till distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) inom 14 dagar från avtals tecknande frånträda avtalet. Meddelande om att kunden önskar utnyttja sin ångerrätt och därmed frånträda avtalet skall framställas skriftligen till leverantören inom ångerfristen. Ångerrätten slutar gälla från den tidpunkt då installation gjorts av Prestashop samt tema då ångerrätten inte gäller på en mottagen digital tjänst.

LEVERANTÖRENS ÅTAGANDEN OCH ANSVAR

Leverantören åtager sig att tillhandahålla tjänsten enligt avtal, att fullgöra sina åtaganden enligt gällande lagar och förordningar. Leverantören kan dock inte ansvara för handlingar som sker utanför leverantörens kontroll på det webbhotell som används för webbutiken.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Leverantören ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller nytta, minskad produktion eller omsättning, förlust av data, skada på tredje mans egendom, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredjeman, eller annan följdskada eller skada som icke rimligen kunnat förutses av leverantören. Leverantören är inte ansvarig för förlust eller förvanskning av den information som förmedlas elektroniskt genom tjänsten. Leverantören är inte skyldig att säkerhetskopiera den information som överförts från kunden till leverantören. Kunden själv är ansvarig för att sköta framtida uppdateringar och ha egen backup vid behov.

AVGIFTER

Avgifter utgår enligt leverantörens prislista för tjänsten om inte annat avtalats.

Alla avgifter är beräknade i svenska kronor exklusive mervärdeskatt.

BETALNING

Avgifter faktureras efter lagd order där villkoren godkänts. Betalningsvillkor är 14 dagar netto om ej annat överenskommits. Har inte full betalning erlagts senast fjorton (14) dagar efter det att påminnelse tillställts kunden under den adress densamme angett. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 20% från förfallodagen till dess full betalning sker. Leverantören förbehåller sig rätten att härutöver debitera lagstadgade påminnelseavgifter och inkassokostnader. Leverantören äger rätt att från kreditupplysningsföretag inhämta uppgifter om kundens ekonomiska förutsättningar innan beställd tjänst startas.

FORCE MAJEURE

Parterna är befriade från påföljd om fullgörande av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part rimligen inte kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet avses bl. a. arbetskonflikt, krig, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighets-bestämmelse eller annan offentlig reglering, brist på transporter, brist på energi eller annan liknande omständighet. Om ett forcemajeureläge inträffar skall vederbörande part meddelas .